تبلیغات
دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد مشهد - جدول امتیاز بندی فعالیت های انجمن علمی دانشجویان پرستاری آزاد مشهد

جدول امتیازات فعالیت های اعضای

 انجمن علمی- دانشجویی پرستاری


دانشگاه ازاد اسلامی  مشهد


نوع فعالیت

امتیاز

نوع فعالیت

امتیاز

کلیات

سایبری

همکاری در فعالیت های انجمن

1

مسئول فعالیتها

5

تسلط به زبانهای خارجه

3

علمی

تقدیر نامه های علمی و فرهنگی

2

مسئول اجرایی  برگزاری همایش

15

دبیر کمیته ها

15

مسئول اجرایی  برگزاری کنگره

5

پژوهشی

مسئول اجرایی  برگزاری کارگاه

5

عضویت در مجامع رسمی علمی

5

همکاری در طرحها

10

شرکت در همایشهای علمی معتبر

3

دوره های علمی گدرانده

3

پژوهشکر برتر کشور

40

شرکت در کنگره های علمی معتبر

2

پژوهشگر بر تر استانی

25

شرکت در کارگاه های علمی انجمن

1

تالیف کتاب

20

پژوهشگر برتر دانشکده

15

برد علمی

ارائه مقاله در

کنگره های علمی

13

مسئول اجرایی

5

دانشجوی قابل تقدیر دانشکده

10

همکاری در تالیف کتاب

5

مجله و نشریه

هنری و فرهنگی

مسئول اجرایی

5

مسئول فعالیت

5

 *****

***** 

 

*جدول فوق موقت بوده و ممکن است تغییراتی اندک داشته باشد .

طبقه بندی: انجمن علمی دانشجویان پرستاری،